ลงบทความวันที่ 27 ก.พ.51  เวลา 13:46     หน้าแรกพรหมเทวะ

เทพนพพระเคราะห์ลิขิตชีวิตอย่างไร

   ดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อโลกและความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ เกิดโรคระบ่าด และสงครามล้างผลาญชีวิต รวมทั้งปรากฏการณ์ธรรมชาติ ฝนตก ฟ้าร้อง พายุร้าย ความแปรปรวน ของอากาศ เป็นต้น ล้วนเป็นอำนาจของพระเคราะห์ทั้งสิ้น

  ด้านวิถีชะตาชีวิตมนุษย์ ก็อยู่ใต้อิทธิพลของดาวพระเคราะห์ทั้งสิ้น ความเป็นไปที่เห็นอยู่ทุกวันในโลกมนุษย์นี้ ถูกแบ่งแยกฐานะแตกต่างกันออกไป บางคนโง่แต่อยู่ในชนชั้นสูง บางคนฉลาดอยู่ในชนชั้นต่ำต้อย บางคนมั่งคั่ง แต่กลับยากจนลง อีกบางคนเกิดในตระกูลจน ภายหลังมีทรัพย์สิน ทั้งปวงเหล่านี้เป็นเพราะกรรมกำหนด ความแตกต่างของชาติพันธ์ กรรมที่บุคคลสร้างไว้แต่ปางก่อน จะเป็นบุญหรือกรรม ต่างย่อมมีผลดีชั่วในชาติปัจจุบัน โดยดาวพระเคราะห์เป็นตราประทับ ให้ชีวิตถูกลิขิตให้เป็นไปตามกฏแห่งกรรม ดังนั้น การที่ดาวพระเคราะห์จะสำแดงเหตุผลอะไร ย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมดี กรรมชั่วในอดีตชาติ ที่จะมาสนองในชาตินี้ เหมือนดาวพระเคราะห์มีอำนาจลิขิตบอกผลกรรม เหมือนดั่งเทพลิขิตหรือบันดาล

   พระเคราะห์จึงมีอิทธิพลในวิถีชีวิตของมนษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย และการดำเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นไปตามอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ที่อยู่เหนือชะตาชีวิตของบุคคลนั้น บุคคลที่เกิดต่างวันกันจะมีบุคลิก อุปนิสัย ที่ต่างกัน นั่นเป็นเพราะอิทธิพลของเทพพระเคราะห์ประจำวันนั้นๆที่ทำให้บุคคลมีลักษณะที่แตกต่างกัน

   การได้รู้จักลักษณะของเทพพระเคราะห์แต่ละองค์ จะทำให้ได้รู้จักลักษณะที่แตกต่างรวมถึงบุคคลิกอุปนิสัยใจคอของบุคคลแต่ละคนด้วย   บุคคลที่เกิดในวันใดวันหนึ่งเทพพระเคราะห์ประจำวันนั้นเป็นเทพที่บอกลักษณะอุปนิสัยว่าเป็นเช่นไร การดำเนินชีวิตควรจะไปในทิศทางไหนทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จักตัวเองว่าควรดำเนินชีวิตไปในทางที่ควรจะเป็นเพราะแม้เราจะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ แต่อิทธิพลของเทพพระเคราะห์ที่อยู่เหนือดวงชะตาเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราได้อีกทางหนึ่ง

พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga